Etusivu   Yhdistys   Ajankohtaista   Tapahtumakalenteri   Näyttelytulokset   Bulldoggi   RuttunaamaUutiset   Kasvattajat   Jalostusurokset   Tiedostot   Galleria   Linkit     
Suomen Englanninbulldoggiyhdistys SEBY Ry:n Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Suomen Englanninbulldoggiyhdistys SEBY ry. ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen kieli on suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen toiminta käsittää koko maan ja sen tarkoituksena on työskennellä englanninbulldoggien tunnetuksi tekemiseksi ja niiden jalostustyön tehostamiseksi. Yhdistys toimii yhteistyössä Rotujärjestön, Suomen Kennelliiton-Finska Kennelklubben ry:n sekä kotipaikkansa Kennelpiirin kanssa. Yhdistyskokouksen päätöksellä yhdistys voi liittyä toisiin, tarkoitusperiltään samantyyppisiin, rekisteröityihin yhdistyksiin.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää koiranäyttelyitä, esitelmä-, koulutus- ja neuvontatilaisuuksia sekä illanviettoja ja harjoittaa julkaisutoimintaa sekä jalostustoiminnan ohjausta. Varoja toiminnan tukemiseksi yhdistys hankkii perimällä jäsenmaksuja ja järjestämällä huvitilaisuuksia, myyjäisiä ja arpajaisia, sekä vastaanottamalla avustuksia.

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenet ovat yksityisiä henkilöitä. Jäsenet ovat vuosi-, perhe-, ainais- tai kunniajäseniä, yhdistyksen hallitus hyväksyy muut paitsi kunniajäsenet. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka joku muu perheenjäsen on vuosi-, ainais- tai kunniajäsen. Alle 15-vuotias ei voi olla täysivaltainen jäsen. Hänellä ei ole äänioikeutta eikä häntä voida valita hallitukseen.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, jolle yhdistys haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta. Hallituksen ehdotus kunniajäseneksi on käsiteltävä yhdistyksen kokouksessa, missä ehdokkaan on saatava vähintään 3/4 annetuista äänistä ennen kuin hänet voidaan kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi.

4 § Jäsenmaksut

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Vuosikokous päättää vuosittain jäsenmaksun eräpäivän. Ainaisjäseneksi pääsee suorittamalla vuotuisen jäsenmaksun kymmenkertaisena. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksuista.

5 § Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksestä

a) jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta eräpäivään mennessä tai

b) jäsen, joka on rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa. Jos yhdistyksen jäsen on tuomittu koiranpitoon tai koiran kauppaan liittyvistä rikoksista tai rikkomuksista, hänet voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä.

Yhdistyksen hallitus antaa erottamispäätöksensä tiedoksi erotetulle jäsenelle tavallisella kirjeellä. Jäsenelle, joka on erotettu jäsenmaksun laiminlyönnin takia, ei kuitenkaan lähetetä erillistä tiedoksiantoa erottamisesta.

Jäsen, joka on erotettu yhdistyksestä jäsenmaksujen laiminlyönnin takia, voi päästä uudestaan yhdistyksen jäseneksi suorittamalla laiminlyömänsä maksun. Muusta syystä kuin jäsenmaksujen laiminlyönnin takia yhdistyksestä erotettu henkilö voi valittaa yhdistyksen kokoukselle kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin hän on saanut tiedon hallituksen erottamispäätöksestä. Yhdistyksen kokous käsittelee asian ja lopullisesti joko hylkää tai hyväksyy valituksen. Jos valitusta ei jätetä sääntöjen määräämässä ajassa, tulee erottamispäätös voimaan valitusajan päätyttyä.

Yhdistyksen jäsenyydestä erotetulla tai eronneella henkilöllä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

6 § Hallitus

Yhdistyksen hallintoa hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi valitaan nollasta kolmeen hallituksen varajäsentä, joiden toimikausi on yksivuotinen. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kertaa vuosikokousten välinen aika. Toimikaudet on järjestetty niin, että puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa samassa vuosikokouksessa. Ensimmäisellä toimikaudella erovuoroiset määrätään arpomalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimittää sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka kaikki voivat olla hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan vara-puheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 3 hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus huolehtii yhdistyksen juoksevien asioiden hoidosta. Hallitus kutsuu jäsenet kokouksiin ja valmistaa yhdistyskokouksille sääntöjen mukaan esitettäviksi määrätyt asiat sekä panee toimeen yhdistyksen päätökset. Hallitus tekee aloitteita ja ehdotuksia yhdistyskokouksille ja edustaa yhdistystä sekä vastaa yhdistyksen puolesta.

Hallitus nimittää vuosittain välittömästi yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen jalostustoimikunnan jäsenet vuosikokouksessa valitun jalostustoimikunnan puheenjohtajan lisäksi. Hallitus voi tarvittaessa täydentää jalostustoimikuntaa. Jalostustoimikunnan toimintaa ohjaa Jalostuksen tavoiteohjelma.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen varainhoitoa koskevissa asioissa.

8 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on postitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta kirjallisena kullekin jäsenelle.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella täysivaltaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni, sekä oikeus äänestää valtakirjalla oman perheen äänioikeutettujen jäsenten puolesta. Alle 15-vuotiailla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, paitsi henkilövaaleissa, jotka ratkaistaan tällöin arvalla.

11 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina,

3) todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja jäsenten äänivaltaisuus,

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys,

5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus ja eräpäivä sekä tulo- ja menoarvio,

8) valitaan hallituksen puheenjohtaja

9) päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä ja valitaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle, sekä päätetään hallituksen varajäsenten määrä (0-3) ja valitaan päätetty määrä hallituksen varajäseniä,

10) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä meneillään olevalle tilikaudelle,

11) Valitaan jalostustoimikunnan puheenjohtaja seuraavaksi yksivuotiskaudeksi.

12) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat,

13) muut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava kuluvan vuoden marraskuun 30. päivään mennessä, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai yhdistyksen tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen varat Opaskoirayhdistys ry:lle rahastoitavaksi opaskoirien hankkimiseksi vähävaraisille sokeille.

(Nykyiset säännöt rekisteröity yhdistysrekisteriin 4.11.2010)

PDF-versio (avautuu uuteen ikkunaan)

Yhdistyksen säännöt
Toimihenkilöt
Liity jäseneksi!
Kennelnimen puoltoanomus


    © Suomen Englanninbulldoggiyhdistys SEBY ry.